Dobrovoljno penzijsko osiguranje

 

Svaki vid dugoročne štednje postao je neophodnost, a ne luksuz i bez toga nije moguće ostvariti pristojne prihode u ’’trećem dobu’’.

Sistеm u Rеpublici Srpskој do sada je isklјučivо funkciоnisаo nа sistеmu tеkućеg finаnsirаnjа, kојi sе јоš nаzivа sistеm „mеđugеnеrаciјskе sоlidаrnоsti“ ili prvi stub pеnziоnоg sistеmа, јеr uplаtе dоprinоsа nа plаtе pоstојеćih rаdnikа finаnsirајu trеnutnе isplаtе pоstојеćim pеnziоnеrimа. Za еfikаsnо funkciоnisаnjе оbаvеznоg držаvnоg pеnziјskоg оsigurаnjа pоtrеbаn је оdnоs rаdnikа nа čiје sе plаtе plаćајu dоprinоsi i pеnziоnеrа оd оkо 3,5:1.

U ovom trenutku, u Republici Srpskoj skoro da svega jedan radnik radi za jednog penzionera (trenutni podaci fonda PIO govore da je taj odnos 1,18:1 u korist radnika).

Drugi stub penzijskog osiguranja nastaje kao posljedica sveobuhvatne reforme penzijskog Sistema na način da se dio obaveznih doprinosa postojećih zaposlenih preusmjerava na njihove individualne račune u obaveznim penzijskim fondovima. Tranzicioni trošak prelaska sa isključivo prvog stuba na postojanje prvog i drugog stuba je izuzetno veliki jer bi se smanjile uplate doprinosa za postojeće penzionere koji penzije primaju iz prvog stuba, što bi (uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku situaciju) dovelo do neodrživosti ovog Sistema.

Prosječna starost stanovništva u našoj zemlji iznosi 41,72 godina, što je za 6,7 godina više u odnosu na popis iz 1991 godine.

Razvijene ekonomije su prije više decenija prešle na ovaj sistem finansiranja penzija, dok su zemlje u okruženju imale različite pristupe, pa su se neke odlučile na drugi stub (Hrvatska) i na taj način akumulirale značajna sredstva na individualnium računima budućih penzionera, dok je zbog troškova koji bi ovaj prelazak izazvao za psotojeće penzionere, većina zemalja u okruženju, pa i Republika Srpska, ostala samo na prvom i uvođenju mogućnosti trećeg, dobrovoljnog stuba penzijskog osiguranja.

Kаkо bi sе funkciоnisаnjе pоstојеćеg sistеmа оlаkšаlо nа nаčin dа sе smаnji pritisаk nа isplаtu pеnziја, javila se potreba za uvođenjem dоdаtnih stubоva pеnziјskоg оsigurаnja.

U slučајu trеćеg stubа, riјеč је о dоdаtnim uplаtаmа zа pеnziјskо оsigurаnjе kоје mоgu biti izvršеnе оd strаnе pоslоdаvаcа, sindikаtа, udružеnjа ili zаpоslеnih pојеdinаčno. Dоbrоvоlјni pеnziјski fоndоvi spаdајu u tzv. III (trеći) stub pеnziјskоg оsigurаnjа, kојi, kаkо sаm nаziv ukаzuје, prеdstаvlја dоbrоvоlјnu kоmpоnеntu pеnziјskоg sistеmа.

Štеdnjа u dobrovoljnim penzijskim fоndоvimа bаzirаnа je nа dоbrоvоlјnоsti člаnоvа, tе nе pоstојi zаkоnskа оbаvеzа uplаtе pеnziјskih dоprinоsа u оvе fоndоvе.

Kako i ime implicira, uplate u treći stub penzijskog osiguranja su dobrovoljne, dok je uplata doprinosa u prvi stub obavezna i definisana zakonskim propisima, kao odeđeni procenat bruto plate zaposlenih. Uplate u prvi stub predstavljaju osnovu za isplatu tekućih penzija, te će sadašnji zaposleni iz ovog stuba primati penzije u visini koja će zavisti od budućih uplata zaposlenih kada onu budu penzioneri, dok se uplate u treći stub akumuliraju na ličnom računu svakog člana fond a te isplate zavise isključivo od uplaćenih iznosa od strane članova fonda, dužine perioda akumulacije i prinosa ostvarenih na ta sredstva. Uplate u treći stub su dobrovoljne, fleksibilne kako iznosom tako i periodom uplate i predstavljaju ličnu imovinu člana fonda. Dodatno, država poreskim olakšicama stimuliše poslodavce da uplaćuju za dodatnu penziju.

Za najčešće postavljana pitanja posjetite FAQ.

Obrazloženja i primjeri obračuna i knjigovodstvene evidencije uplata u dobrovoljni penzijski fond možete pronaći OVDJE.

Poreski tretman članova fonda

Shodno odredbama Zakona o porez na dohodak („Službeni glasnik RS“, broj: 60/15, 05/16, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21), porez na dohodak se ne plaća na iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 1.200 KM godišnje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi u Republici Srpskoj. Takođe, shodno odredbama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik RS“, broj: 114/17, 112/19, 49/21, 119/21), doprinosi se ne plaćaju na prihode koji ne predstavljaju dohodak ili koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak.

 

Ukoliko dođe do promjene važeće regulative koja reguliše ovu oblast, Društvo će blagovremeno i na primjeren način obavijesti članove i potencijalne članove Fonda o takvoj eventualnoj promjeni, objavljivanjem takvih promjena na svojoj internet stranici. Takođe, ukoliko dođe do promjene važeće regulative koja reguliše ovu oblast na način da se niže navedeni primjeri mijenjaju (koji su važeći na dan objavljivanja ovog Prospekta), danom stupanja na snagu takvih eventualnih izmjena direktno će se primjenjivati tada važeći elementi obračuna i sa njima uzročno-posljedične izmjene. U slučaju promjene regulative, sve prezentacije Fonda će biti usaglašene sa uvaženim promjenama u odnosu na niže navedene primjere.

Primjer uplate penzijskih doprinosa u Fond

U tabeli koja slijedi prikazana su tri primjera:

1. primjer – kada samo poslodavac uplaćuje doprinos u Fond - NA SVOJ TERET ne smanjujući platu radniku,

2. primjer - kada poslodavac uplaćuje doprinos u Fond u ime i na teret zaposlenog smanjujući bruto platu (i dio neto plate), i

3. primjer - (kombinacija) kada poslodavac uplaćuje doprinos u Fond - NA SVOJ TERET ne smanjujući platu radniku i istovremeno radnik uplaćuje doprinos smanjujući svoju bruto platu (i dio neto plate).

 

Elementi obračuna

Način uplate doprinosa

1. Samo poslodavac

2. Samo poslodavac u ime radnika

3. Kombinovano

Bruto plata radnika prije uplate u EPF

1.620,37

1.620,37

1.620,37

Uplata poslodavca u EPF

100,00

-

50,00

Ukupan trošak poslodavca

100,00

-

50,00

Bruto trošak poslodavca sa uplatom u EPF

1.720,37

1.620,37

1.670,37

Izdvajanje radnika od bruto plate za EPF

-

100,00

50,00

Ukupna uplata u EPF

100,00

100,00

100,00

Bruto plata osnovica za obračun doprinosa

1.620,37

1.520,37

1.570,37

Ukupni doprinosi

502,31

471,31

486,81

Lični odbitak-umanjenje poreske osnovice

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Osnovica poreza na dohodak bez poreske kartice

620,37

520,37

570,37

Porez na dohodak bez poreske kartice

49,63

41,63

45,63

Plata za isplatu radniku na tekući račun

1.068,43

1.007,43

1.037,93

Doprinos u EPF

100,00

100,00

100,00

Umanjenje isplate zbog EPF

-

- 61,00

- 30,50

 

Iz 1. primjera se može vidjeti da je poslodavac za zaposlenog uplatio iznos od 100,00 KM u Fond, ne smanjujući neto platu radnika. Po osnovu ove uplate, poslodavac nema nikakvog dodatnog troška u smislu poreza i doprinosa.

 

U 2. primjeru, poslodavac je dogovorio sa radnikom da će u njegovo ime uplaćivati doprinos u Fond u iznosu od 100,00 KM mjesečno, na način da se ne mijenja izdatak poslodavca zbog uplate penzijskog doprinosa u Fond. U ovom primjeru, dohodak od ličnih primanja je veći za 39,00 KM, a neto plata radnika je manja za 61,0 KM zbog uplate 100,00 KM u Fond, ali ne za i 100,00 KM koliko je uplaćeno, zbog činjenice da se porez na dohodak (samim tim, i obavezni doprinosi) ne plaća na iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 100 KM mjesečno.

 

Treći primjer predstavlja kombinaciju prethodna dva slučaja. Poslodavac je zaključio ugovor o organizovanju penzijskog plana, u sklopu kojeg zaposleni može potpisati posebnu izjavu kojom daje Poslodavcu saglasnost da u njegovo ime uplaćuje doprinos u Fond iz bruto plate. Poslodavac se obavezuje da će, u ime radnika, uplaćivati doprinos u Fond u iznosu od 100,00 KM mjesečno, na način da iznos od 50,00 KM penzijskog doprinosa (koliki je i ukupan ukupan izdatak poslodavca) uplaćuje iz sopstvenih sredstava, dok preostalih 50,00 KM ne mijenja izdatak poslodavca zbog uplate penzijskog doprinosa u Fond, već je taj iznos opredijeljenje radnika za premiranje sopstvene štednje. U konkretnom slučaju, dohodak od ličnih primanja je veći za 19,50 KM, a neto plata radnika je manja za 30,50 KM zbog uplate 50,00 KM u Fond, ali ne za i 50,00 KM koliko se još uplaćuje, zbog činjenice da se porez na dohodak (samim tim, i obavezni doprinosi) ne plaća na iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 100 KM mjesečno.

 

Pored navedenih kombinacija uplate doprinosa u Fond, nakon iskorišćenja poreskih olakšica – mjesečnih uplata do 100,00 KM, zaposleni (fizičko lice) može sam, iz svog (neto) dohotka, uplaćivati penzijski doprinos u Fond. U tom slučaju, na njegovom individualnom računu u dobrovoljnom penzijskom fondu će biti evidentirano tačno koliko je i uplatio, bez bilo kakvih „pripadajućih“ poreza i doprinosa.