O EPF-u

EPF - Evropski dobrovoljni penzijski fond prvi je dobrovoljni penzijski fond na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Duži period je postojala iniciјаtivа i prеgоvоri izmеđu Društvа zа uprаvlјаnjе PRЕF-оm, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Triglav pokojninske družbe d.d. iz Ljublјane (tada Skupnа d.d.) zа zајеdničkо оsnivаnjе Društvа zа uprаvlјаnjе dobrovoljnim penzijskim fondom u Republici Srpskoj.

U julu 2016. godine definisana je konačna lista uslova kojim su usaglašeni osnovni elementi ovog projekta. Između ostalog, definisano je da će iznos osnovnog kapitala iznositi 4.400.000 KM, usaglašena je strukturа vlаsništvа prema kojoj će EBRD imati 33% udjela (16,5% EBRD i 16,5% ENEF - Fоnd zа rаzvој prеduzеćа kојim uprаvlја ЕBRD), Penzijski rezervni fond Republike Srpske – PREF 33% udjela i Triglav pokojninska družba d.d. 34%.

Proces osnivanja i osnovni podaci

Osnivačka sjednica Skupštine Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom je održana 06. aprila 2017. godine

Agencija za osiguranje Republike Srpske je Rješenjem broj 4.05-559-1/17 od 30.05.2017. godine Društvu izdala Dozvolu za rad – obavljanje djelatnosti organizovanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.

Društvo je upisano u sudski registar Okružnog privrednog suda u Banjaluci dana 09.06.2017. godine pod brojem: 057-0-Reg-17-001064.

Matični broj Društva je 11157319, JIB: 4404186440003, a broj transakcionog računa 5517 9022 2122 8097.

Sjedište Društva je u Banjaluci, Kralja Petra I Karađorđevića 109/III.

Osnovna djelatnost Društva je organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, šifra djelatnosti je 66.30 – upravljanje fondovima.

Društvo je upisano u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS pod brojem 09-904-51/17 od 20.06.2017. godine. Akcije Društva registrovane su kod Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka pod oznakom DEPD-R-A.

 

Nakon skupštine akcionara održane 22.06.2017. godine izvršen je proces dokapitalizacije Društva od strane Evropske banke za obnovu i razvoj i Fonda za razvoj preduzeća (ENEF), te je vlasnička stuktura sledeća:

 

Akcionar udio u % KM
TRIGLAV PD 34 1.496.000
PREF 33 1.452.000
EBRD 16,5 726.000
ENEF 16,5 726.000
UKUPNO   4.400.000

Jedna od primarnih aktivnosti EPF-a je edukacija, prije svega poslodavaca i zaposlenih, pojedinaca o sistemu dobrovoljnog penzijskog osiguranja. Misija Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda je da bude partner od povjerenja i pojedincima i poslodavcima, koji će na odgovoran način upravljati povjerenim sredstvima do trenutka isplate sačuvanog novca.

Misija i vizija

Misija evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda

Biti partner od povjerenja i pojedincima i poslodavcima, koji će na odgovoran način upravljati povjerenim sredstvima do trenutka isplate sačuvanog novca. Povjerenje je naš kvalitet i snaga. Jedna od primarnih aktivnosti Društva je edukacija poslodavaca, zaposlenih i pojedinaca o sistemu dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

Vizija Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda

Integritetom garantujemo, odgovorno čuvamo i s povjerenjem postupamo danas da bismo kreirali bolje i sigurnije sutra.

Osnivači/akcionari

Triglav pokojninska družba d.d. je specijalizovana kompanija za realizaciju dopunskih penzionih osiguranja osnovana 2000. godine i trenutno je najveća kompanija ovakvog tipa u Sloveniji sa 20% tržišnog udjela među sličnim kompanijama davaocima dopunskog penzijskog osiguranja.

 

Triglav, pokojninska družba, d.d.

 

Triglav, pokojninska družba, d.d.

 

EBRD – Evropska banka za obnovu i razvoj, osnovana 1991. godine, ima za cilj da pomogne državama centralne i istočne Evrope u njihovoj transformaciji u tržišne ekonomije. Pomoć EBRD-a ostvaruje se direktnim ulaganjima u privatna ili državna preduzeća i banke, sufinansiranjem ulaganja u preduzeća, tehničkom pomoći za pripremu te finansiranjem i provođenjem određenih investicionih ili razvojnih projekata.

 

Evropska banka za obnovu i razvoj

EBRD

 

ENEF – Fond za razvoj preduzeća, osnovan je 2014. godine a finansiran od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske unije, Evropskog investicionog fonda i DEG-a (Njemačka kompanija za investicije i razvoj - German Investment and Development Company). ENEF podržava uspostavljena mala i srednja preduzeća sa potencijalom visokog rasta inkorporirana na prostoru zapadnog Balkana, finansijskom podrškom i ulaganjima u projekte koji se sprovode na zapadnom Balkanu

 

Fond za razvoj preduzeća

ENEF

 

 

Penzijski rezervni fond Republike Srpske osnovan je 2010. godine s ciljem podrške obezbjeđenju dugoročne finansijske održivosti obaveznog penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj, odnosno ostvarivanja stabilnih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Rezervnog fonda.

 

Penzijski rezervni fond Republike Srpske

 

PREF

Članovi organa Društva za upravljanje EPF-om

Gordana Drobnjak, direktor
Član Izvršnog odbora

Gordana Drobnjak


Gordana Drobnjak je diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet 2006., smjer Finansije, bankarstvo i osiguranje, Univerziteta u Beogradu). Маја 2015. gоdinе je zаvršilа MBA - Master of Business Administration/Cardiff Metropolitan University.

 

Od 2012. godine posjeduje zvanje CFA - Chartered Financial Analyst. Licencu za obavljanje poslova investicionog menadžera od Komisije za hartije od vrijednosti RS je stekla 2007. godine. Zvanje ovlaštenog računovođe Saveza računovođa i revizora Republike Srpske je stekla 2015. godine. Zvanje ovlaštenog revizora Saveza računovođa i revizora Republike Srpske je stekla 2019. godine.

 

Profesionalnu karijeru započela je 2007. godine u Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka na kastodi i brokerskim poslovima. Godine 2008. prelazi u Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka u Odjel investicionog bankarstva, na mesto voditelja pododjela „Corporate finance“. Od septembra 2010. do januara 2011. godine je radila na poziciji Višeg analitičara u Odjelu glavnog ekonomste Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka.

 

Od januara 2011. godine je obavljala dužnost člana Uprave - izvršnog direktora za računovodstvo, opšte poslove i razvoj u Društvu za upravljanje PREF-om. Od maja 2017. godine je obavljala dužnost člana Izvršnog odbora - izvršnog direktora Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.

 

Bila je član u više nadzornih i odbora za reviziju preduzeća i investicionih fondova koja imaju emitovane akcije na Banjalučkoj berzi, kao i član Komisije za kotaciju Banjalučke berze u periodu 2009. - 2014. godine. Odlukom Upravnog odbora Društva, dana 22.10.2020. godine, imenovana je za člana Izvršnog odbora - direktora u Društvu. Saglasnost na izbor za direktora/člana Izvršnog odbora Društva, Agencija za osiguranje Republike Srpske je dala dana 24.11.2020. godine Rješenjem broj: 05-563-1-20.

Zdravko Zečević, izvršni direktor
Član Izvršnog odbora

Zdravko Zečević


Zdravko Zečević je diplomirani pravnik (Pravni fakultet 2006., Univerzitet u Banjoj Luci). Licencu za obavljanje poslova investicionog menadžera od Komisije za hartije od vrijednosti RS je stekao 2013. godine.

 

Profesionalnu karijeru je započeo 2006. godine, kao stručni saradnik za pravne poslove u Društvu za upravljanje investicionim fondovima BORS INVEST, te je od 2011. godine obavljao istu dužnost u PREF-u. Od 2019. godine je obavljao dužnost direktora Odjeljenja za marketing u Društvu za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.

 

Bio je član u više upravnih odbora i odbora za reviziju preduzeća koja imaju emitovane akcije na Banjalučkoj berzi.

 

Odlukom Upravnog odbora Društva, dana 10.05.2021. godine, imenovan je za člana Izvršnog odbora – izvršnog direktora u Društvu. Saglasnost na izbor za izvršnog direktora/člana Izvršnog odbora Društva, Agencija za osiguranje Republike Srpske je dala dana 24.11.2020. godine Rješenjem broj: 05-563-2-20.

Aljoša Uršič
Član Upravnog odbora

Zvanje diplomirani ekonomista stiče na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Mariboru 1977. godine.

 

U toku višedecenijske karijere obavljao je niz rukovodećih poslova (načelnik za privredu opštine Nova Gorica, član uprave LB Komercialne banke Nova Gorica, predsjednik uprave preduzeća Vozila-Gorica Tovarna, direktor bankarskog preduzeća FININVEST Nova Gorica u vlasništvu LB Komercialne banke Nova Gorica, direktor podružnice NLB Nova Gorica, izvršni direkor NLB dd (oblast Trst, Koper, Nova Gorica).

 

Od kraja 2002. godine se nalazi na mjestu predsjednika uprave Skupna pokojninska družba d.d. Ljubljana, koje je jedno od vodećih društva za penziono osiguranje u Sloveniji sa tržišnim učešćem preko 19%, i koje upravlja imovinom koja krajem 2016. godine iznosi preko 264 miliona EUR.

Miloš Grujić
Član Upravnog odbora

Miloš Grujić je nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci počeo raditi u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Advantis kapital menadžment” kao finansijski analitičar, a kasnije kao investicioni menadžer. Od 2011. godine radio u brokersko-dilerskom društvu „Advantis broker” kao finansijski analitičar.

 

Magistrirao je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Doktorirao je 2020. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, na temu „Ulaganje u kreditne derivate s ciljem smanjenja kreditnog rizika na tržištima u razvoju”.

 

Posjeduje licencu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje poslova investicionog menadžera (od 2008.). Autor je i koautor 30 stručnih i naučnih radova i dvije knjige na temu finansijskih tržišta. Objavio više od sto kolumni i članaka vezanih za ekonomske analize, finansijske izvještaje i finansijska tržišta u dnevnim novinama i magazinima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Radeći poslove usko vezane za trgovinu akcijama stekao iskustvo kao član nekoliko upravnih i nadzornih odbora i odbora za reviziju.

Posjeduje iskustva kao predavač i učesnik na nekoliko konferencija, radnih stolova, panela i seminara iz oblasti finansijskih tržišta.

 

Od aprila 2014. do jula 2018. bio je član Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske.

 

Od novembra 2015. posjeduje licencu za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka ekonomske struke.

 

Od 2013. zaposlen u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Radio je na radnom mjestu koordinator međunarodnih aktivnosti i sekretar odbora za reviziju. Bio je član Upravnog odbora Twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u Evropsku uniju” koji je trajao u Bosni i Hercegovini od februara 2014. do marta 2016. godine.

 

Od 2001. član Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Od 2011. član Udruženja ekonomista Republike Srpske – SWOT. Od decembra 2010. je član nadzornog odbora rukometnog kluba „Borac”.

 

Od juna 2010. do jula 2012. bio je predsjednik odbora za reviziju „Fratello Trade” a.d. Banja Luka - prve privatne firme koja ja uvrštena na berzu u BiH.

Od jula 2016. je član think-tank organizacije „East West Bridge”.

Aktivno govori engleski jezik. Oženjen, otac jednog djeteta.

Tamir Mostarac
Član Upravnog odbora

Tamir Mostarac je senior bankar u Evropskoj banci za obnovu i razvoj “EBRD” u kancelariji u Sarajevu i angažovan je kao bankar za EBRD investicije u privatni sektor, te primarno u finansijski sektor u BiH od 2007. godine.

Tamir Mostarac ima preko 15 godina iskustva u bankarskom i finansijskom sektoru. Prije dolaska u EBRD, radio je u HVB Central Profit Banci (2004.-2007.), gdje je upravljao portfeljem spornih portraživanja. Takođe, bio je investicioni oficir u Međunarnodnoj finansijskoj organizaciji „IFC“ u Sarajevu (2001.- 2004.), gdje je pružao savjetodavnu podršku preduzećima u restruktuiranju i realizaciji novih investicija.

Državljanin je BiH, diplomirao je 1993. godine na Univerzitetu u Torontu, na Ekonomskom fakultetu. Završio je program za Finansijske analitičare od strane CFA Instituta iz SAD, te je punopravni član CFA Instituta.

Kastodi banka

Kastodi banka – banka koja čuva imovinu Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda, vodi račun Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda i obavlja druge kastodi usluge za račun Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda, a u pogledu sredstava Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda postupa samo po nalozima Društva za upravljanje koji su u skladu sa zakonom, prospektom i drugim aktima Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda

Poslovno ime i sjedište kastodi banke:

Nova banka a.d. Banja Luka
Kralja Alfonsa XIII 37 a
78 000 Banja Luka

 

http://www.novabanka.com